Energideklarationer i Sverige

16 december, 2023 Av Av webmaster

Energideklarationer har blivit ett viktigt verktyg i Sverige för att mäta och jämföra energiprestandan hos byggnader. En energideklaration ger information om en byggnads energianvändning och är ett krav vid försäljning och uthyrning av bostäder och lokaler. Kravet på energideklaration infördes 2006 och syftar till att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. Enligt lagen om energideklaration för byggnader ska de flesta byggnader energideklareras. Detta gäller bland annat bostadshus, kontor, butiker, hotell och restauranger.

Innehåll och giltighetstid

En energideklaration ska bland annat innehålla uppgifter om byggnadens energianvändning, vilket energislag som används för uppvärmning och varmvatten, möjligheter till förbättringar och en energiklassning. Byggnadens energiprestanda graderas i en skala A-G där A är högsta betyg. Energideklarationen är giltig i 10 år. Efter denna tid måste en ny deklaration utföras för att vara giltig vid försäljning och uthyrning. Detta motiverar fastighetsägare att successivt förbättra byggnadens energiprestanda.

Certifiering och register

Det är endast certifierade energiexperter som kan utfärda en energideklaration. Dessa experter är opartiska och oberoende och garanterar att innehållet i deklarationen är korrekt. När en deklaration är klar skickas den in till Boverkets register för energideklarationer. Registret är en databas där alla energideklarationer i Sverige samlas. Detta register är öppet för allmänheten att söka i. Som köpare eller hyresgäst kan man alltså enkelt kontrollera en byggnads energistatus.

Effekter och framtid

Energideklarationerna har bidragit till ökade investeringar i energieffektivisering av byggnader. Många fastighetsägare vill höja energiklassen för att öka fastighetens värde och attraktivitet på marknaden. I framtiden kan kraven på energiprestanda i byggnader komma att skärpas ytterligare. Detta ställer högre krav på renoveringar och effektiv energianvändning. Energideklarationen kommer sannolikt att få en allt viktigare roll i fastighetsbranschen.

Utmaningar

Det finns dock vissa utmaningar kvar för systemet med energideklarationer. Till exempel är det inte alltid som deklarationerna ger en helt rättvis bild av byggnadens faktiska energiförbrukning. Även om en byggnad har högsta betyg A, kan den i verkligheten ha en högre förbrukning. Dessutom är det inte alla som förstår innebörden och nyttan av en energideklaration. Här behövs mer information och utbildning för att öka medvetenheten kring energieffektivitet i byggnader.