Vad behövs för att ansöka om bygglov?

22 april, 2021 Av Av webmaster

Dags att ansöka om bygglov? Innan du kan påbörja med ditt bygglovspliktiga projekt behöver du skicka in en ansökan – och få klartecken från byggnadsnämnden i din kommun att du kan börja. För de som snabbt vill påbörja arbetet finns en rad argument för att kontakta bygglovskonsulter. Dessa har all kompetens som krävs för att det hela skall bli rätt från början.

För att ansöka om ett bygglov behöver du bland annat följande:

 • Sektionsritning
 • Situationsplan
 • Fasadritningar

Oavsett vilket moment av bygglovshandlingarna det gäller, skall de alltid vara fackmannamässigt utförda. Är du osäker på hur de skall ritas är det en god idé att ta hjälp av en kunnig vän eller en firma.

Läs mer om handlingarna nedan.

Sektionsritning

En sektionsritning ska visa ett snitt genom en byggnad samt bland annat även skorsten, tak, golv och bjälklag. Här ska även följande framgå tydligt:

 • Rummens höjd
 • Hur mycket taket lutar
 • Hur byggnaden ansluter till marken
 • Var bjälklagen är placerade.

Om ditt projekt istället gäller tillbyggnad ska en sektionsritning visa ett snitt genom den nuvarande byggnaden och tillbyggnaden, så att nivåskillnader (om de finns) framgår tydligt.

Skalan för sektionsritningar är normalt 1:100.

Fasadritning

Fasadritnings syfte är att visa byggnaden rakt framifrån – normalt är det fyra fasader som ska framgå. Som regel gäller att varje fasad (som påverkas) får sin egen ritning, såvida inte byggnadsnämnden i din kommun har framför andra önskemål. Här ska bland annat följande framgå med tydlighet:

 • Takvinkel
 • Byggnadshöjd
 • Taket
 • Fönster
 • Altaner
 • Skorsten
 • Trappor
 • Ramper
 • Takkupor
 • Altaner
 • Med mera

Vad gäller marknivåerna skall de visas med en förändrad nivå samt den befintliga. Precis som med sektionsritningar är skalan normalt 1:100.

Situationsplan

Medan en fasadritning visar huset framifrån, ska en situationsplan visa huset samt tomten och eventuella tillbyggnader ovanifrån. Som regel krävs det för att få ett bygglov vid såväl nybyggnader som tillbyggnader.

Följande är exempel på vad som tydligt ska redovisas vid en situationsplan för att få ett bygglov godkänt:

 • Läget, eller det planerade läget efter förändringen inom fastigheten.
 • Mått till gränser.
 • Hur grönytor, ledningar och vägar med mera skall anordnas.

Skala är normalt 1:100, som med de andra handlingarna.

Andra saker som krävs för att få bygglov

Handlingarna ovan kan krävas för bygglov – men det beror på vad man planerar att göra. Övriga saker som kan krävas är följande:

 • KA (kontrollansvarig)
 • Planritning
 • Betalning alla avgifter som krävs (exakta summor kan variera, hör med din kommun).

Det bästa är alltid att ta kontakt med kommunen om du är osäker.